Vaarcentrum Drongen vzw
V.C.D.

menu

Het clubreglement

Dit is het clubreglement van het Vaarcentrum Drongen vzw V.C.D..

 1. “Vaarcentrum Drongen”, verkort V.C.D. is een vereniging zonder winstoogmerk, onderworpen aan de wettelijke en statutaire voorschriften.
 2. De raad van bestuur beslist met een gewone meerderheid van stemmen over de aanvaarding van een kandidaat als werkend lid en/of als toegetreden lid. De raad van bestuur heeft het recht een lidmaatschap te weigeren of niet te hernieuwen zonder deze beslissing te moeten motiveren. Toegetreden leden kunnen door een eenzijdig besluit van de raad van bestuur worden uitgesloten: – wanneer zij handelen in strijd met het doel van de VZW en/of in strijd met het huishoudelijk reglement van de VZW; – wanneer zij nalaten tijdig hun lidmaatschapsbijdrage of een andere seizoens- en/of andere bijdrage te betalen; – wanneer zij rechtstreeks of onrechtstreeks schade toebrengen aan de goede werking van de VZW.
 3. Lidkaart – Lidgeld Elk lid ontvangt jaarlijks een lidkaart, die geldt als bewijs van betaling. Het lidgeld, het steigergeld en/of andere bijdragen zijn betaalbaar en opeisbaar binnen de 10 dagen na het verzoek tot betaling per brief of per mail. Er worden geen herinneringen verzonden. Bij niet-betaling en/of bij laattijdige betaling kan een lid geweigerd worden en wordt de steiger/ligplaats aan iemand anders toegewezen. De lidkaart moet op elk verzoek van een bestuurslid kunnen voorgelegd worden.
 4. Gebruik accommodaties – Voorwaarden – Bootvoorschriften De leden hebben slechts recht om de installaties en/of accommodaties (slipway, steiger, elektriciteit, water) van de club te gebruiken: – wanneer zij hun lidmaatschapsbijdrage en/of andere bijdragen voor het lopend seizoen tijdig betaald hebben; – hij/zij een geldig bewijs van lidmaatschap voor het lopende jaar kan voorleggen; 2 – de boot voorzien is van een immatriculatieplaat of gelijkgesteld document en het immatriculatienummer bij snelvaartboten aan beide zijden (21cm hoog, 12cm breed en 4 cm dik) op de voorsteven is aangebracht; – de naam en de thuishaven van plezierboten met een vlaggebrief op het achterschip of op de zijflanken is aangebracht; – de boot voorzien is van een geldig waterwegenvignet (zelfs wanneer de boot niet vaart); – hij/zij het bewijs van een rechtsgeldige verzekering (voor de boot, de passagiers en de berging) kan voorleggen; – de kapitein een vaarbewijs of gelijkaardig brevet kan voorleggen; – de boot is uitgerust met de verplichte veiligheidsuitrustingen.
 5. Gebruik slipway/steiger Het gebruik van de slipway en/of steiger geldt enkel voor boten die toebehoren aan een werkend lid of toegetreden lid. Voor alle andere boten dient de door de raad van bestuur vastgestelde al dan niet eenmalige of jaarlijkse vergoeding betaald te worden. In principe worden de boten in of uit het water gelaten in volgorde van aankomst en/of in volgorde bepaald door de havenmeester(s) of zijn(hun) aangestelde. De toegang tot de slipway en de slipway zelf dienen steeds vrij te zijn behalve wanneer een boot in/uit het water wordt gehaald. Wagens en/of trailers, die de toegang tot de slipway en/of de slipway, blokkeren kunnen op kosten en risico van de eigenaar weggetakeld worden.
 6. Toewijzing ligplaats/steiger Een ligplaats of steiger wordt uitsluitend door de raad van bestuur, handelend door tussenkomst van de havenmeester(s), toegewezen. Deze toewijzing geeft enkel recht op een persoonlijk gebruik en doet geen huurrecht, genotsrecht of eigendomsrecht ontstaan voor de gebruiker. Elke booteigenaar moet jaarlijks een nieuwe aanvraag doen en op eerste verzoek een inlichtingenformulier invullen, zo niet vervalt zijn/haar recht op de ligplaats/steiger. De toewijzing van een ligplaats/steiger is persoonlijk en geldt “intuitu personae” voor een volledig seizoen met dien verstande: – dat een steiger/ligplaats niet kan doorgegeven worden aan een derde; – er tussen de booteigenaars onderling geen ruil noch overdracht van een ligplaats/steiger mogelijk is; – bij verkoop van een boot de ligplaats/steiger automatisch en van rechtswege beschikbaar is voor toewijzing aan een andere gebruiker. Elke gebruiker moet de richtlijnen of aanwijzingen van de havenmeester(s) eerbie-digen op straffe van uitsluiting. Wanneer een lid gedurende een bepaalde tijd geen gebruik maakt van zijn/haar steiger: – moet hij/zij dit melden aan de havenmeester(s) met opgave van de duur, vermoedelijk tijdstip van vertrek en terugkomst; – kan de steiger door de havenmeester(s) tijdelijk toegewezen worden aan een andere gebruiker, zonder recht op vergoeding voor de seizoengebruiker. 3 Bij bepaalde evenementen moet een ligplaats/steiger op vraag van de havenmees-ter(s) vrijgemaakt worden en wordt er aan de booteigenaar een andere ligplaats/steiger toegewezen. Tijdens de winter moeten de steigers vrij zijn en moeten de trailerbare boten aan wal gebracht zijn. Er is een forfaitaire vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de accommo-daties tijdens de hele winterperiode.
 7. Het is verboden : – de structuur, vorm en/of lengte van een steiger te wijzigen zonder uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van de havenmeester(s) of de raad van bestuur. – autobanden of andere schokbrekende materialen aan een steiger te bevestigen; – meertouwen over de steigers heen te spannen; – brandstofbussen achter te laten op de steigers; – losse voorwerpen, touwen e.d. op de steigers te leggen, zowel wanneer een boot is aangemeerd als wanneer de steiger vrij is; – een boot aan te meren waarvan de lengte niet overeenstemt met de toegewezen lig-plaats/steiger; – vuur te maken of te barbecueën op de steigers. De steigers moeten elk jaar voor de opening van het vaarseizoen door de gebruikers gezamenlijk en/of afzonderlijk mosvrij en/of opgekuist worden.
 8. Chipkey Elk betalend lid met ligplaats/steiger of met in/uit krijgt een chipkey. Deze chipkey is strikt persoonlijk en: – mag alleen en uitsluitend gebruikt worden voor het in- en uitlaten van de boot die aan het lid zelf of aan zijn/haar partner toebehoort; – mag niet gebruikt worden om boten van andere eigenaars in of uit het water te laten, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming (eventueel per mail, sms) van de havenmeester; Elk misbruik van de chipkey kan leiden tot schorsing en/of uitsluiting.
 9. Elektriciteitsaansluiting Elk lid kan na betaling van een waarborg voor de sleutel aansluiten op de hem/haar toegewezen elektriciteitskast op voorwaarde dat: – de elektrische installatie van het vaartuig beantwoordt aan de Belgische of gelijkgestelde voorschriften; – de aansluiting wordt verwijderd wanneer de boot niet is aangemeerd; – er geen elektriciteit wordt toegestaan aan niet leden. Het verbruik per aftakking is beperkt tot maximum 4 ampère of 800 Watt. Het elektriciteitsverbruik is in principe kosteloos voor de leden, behalve bij voortdu-rende en/of langdurige aansluiting (walstroom aansluiting), in welk geval de havenmeester(s) moet(en) verwittigd worden. Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het wegvallen van de elektriciteitsaansluiting en de daardoor veroorzaakte schade. De toegang tot de hoofdverdeelkast is enkel toegestaan aan de havenmeester(s) of de door hem/hen aangestelde personen. 4
 10. Watervoorziening Elk lid kan na betaling van een waarborg voor de koppeling aansluiten op de voor- ziene waterinstallatie. In de winterperiode is er geen watertoevoer. Het water verbruik is gratis voor de leden onder toezicht van de havenmeester(s). Waterverspilling moet altijd vermeden worden.
 11. Elk lid respecteert de goede orde binnen de club en onthoudt zich van onpassend gedrag, nalatigheden of handelingen die hinderlijk zijn voor de andere leden, of die de goede naam of faam van de club V.C.D. in het gedrang brengen. Booteigenaars die in andere clubs zijn ontslagen wegens onaanvaardbaar gedrag kunnen geen lid worden bij VCD. De ouders moeten toezicht houden over hun kinderen. Honden moeten aan de leiband gehouden worden zo niet kan de toegang tot het terrein hen verboden worden door de havenmeester(s) of een bestuurslid. Hun eigenaars moeten hun uitwerpselen verwijderen. Muziekapparaten mogen niet storend zijn voor andere leden.
 12. In het algemeen moeten de ligplaatsen/steigers en boten goed onderhouden worden. Slecht onderhouden boten(wrakken)kunnen geen ligplaats/steiger toegewezen krijgen en/of verwijderd worden, desgevallend op kosten en risico van de eigenaar die geen gevolg geeft aan een aangetekende brief. Het is verboden binnen de club of op de aangesloten boten commerciële activiteiten uit te oefenen of publiciteit te maken door middel van vlaggen of op een andere wijze zonder voorafgaande, schriftelijke toelating van de raad van bestuur. Enkel V.C.D. leden kunnen de V.C.D. wimpel gebruiken.
 13. Elk lid ontvangt op eerste vraag een exemplaar van de statuten en het reglement van inwendige orde, waarvan hij/zij geacht wordt kennis te hebben. Elk lid wordt geacht de algemene Reglementering inzake Watersport/Pleziervaart uitgegeven door het Bestuur der Waterwegen te kennen en na te leven. In de haven(s) dient men zich strikt te houden aan de snelheidsvoorschriften (meestal 5 km/uur). Snelvaart is enkel toegelaten op de daartoe voorziene waterwegen en er mag geen door de golfslag schade worden aangebracht aan aangemeerde boten. Er is politie controle en er kan beboet worden. Dit reglement opgemaakt te Gent-Drongen in februari 2016 vervangt de voorgaande versies.